چاپ مقاله دکترا

مشاوره چاپ مقاله دکتری

یکی از ضروری ترین کارهای دانشجویان مقاطع دکتری، اقدامات لازم برای چاپ مقاله دکتری در مجلات معتبر داخلی و خارجی است. دانشجویان دکتری برای اینکه بتوانند مجوز دفاع از رساله خود را از دانشگاه دریافت کنند، الزام دارند حداقل دو مقاله، یکی بابت پیش دفاع و دیگری برای فارغ التحصیلی، در ژورنال های علمی به.

x