پذیرش مقاله

فرایند پذیرش مقاله ISI و ISC فوری

برای پذیرش مقاله ISI و ISC مراحلی باید طی شود، ما در این مطلب فرایند پذیرش مقاله ISI و ISC فوری را برای شما به اشتراک گذاشته ایم. برای ارسال یک مقاله به مجله مربوطه از طریق موسسه باید مراحلی طی شود که در زیر به آن‌ها اشاره شده است. البته نمی‌توان گفت که این.

ویژگی مقالات کنفرانسی

ویژگی مقالات کنفرانسی داخلی وخارجی مقالات کنفرانسی زمانی نگارش میشوند که یک ایده به ذهن دانشجو یا پژوهشگر رسیده اما هنوز جزئیات آن پخته و به اصطلاح خروجی دقیق داده نشده است و با سایر پژوهش ها مقایسه ای صورت نگرفته باشد . این مقالات در دو دسته ی کنفرانس داخلی(ملی) و خارجی(بین المللی) تقسیم.

x