نمونه آماری

پایان نامه کارشناسی

جامعه آماری و نمونه گیری برای پایان‌ نامه ارشد

در این مطلب می خواهیم جامعه آماری و نمونه گیری برای پایان‌ نامه ارشد را بررسی کنیم زیرا اکثر پژوهشگران در پایان‌نامه و طرح‌های خویش این پرسش برایشان مطرح می‌شود که آیا باید داده‌های کل جامعه آماری مورد انتخاب را استخراج کنیم ؟؟ یا انتخاب نمونه‌ای از آن بطور عملی و تصادفی و سپس تعمیم.

x