ناشران مجلات

مجلات پابمد

مجلات پابمد(PubMed) چه مجلاتی هستند ؟ PUBMED یکی از مهمترین ابزار برای جستجوی منابع حوزه ی علوم پزشکی در جهان است که توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI = National Center for Biotechnology Information) واقع در کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا (NLM) تهیه شده است.  موسسه NCBI ایندکس کننده مجلات  PubMed و  Medline  به شمار.

x