مقالات کنفرانسی داخلی

ویژگی مقالات کنفرانسی

ویژگی مقالات کنفرانسی داخلی وخارجی مقالات کنفرانسی زمانی نگارش میشوند که یک ایده به ذهن دانشجو یا پژوهشگر رسیده اما هنوز جزئیات آن پخته و به اصطلاح خروجی دقیق داده نشده است و با سایر پژوهش ها مقایسه ای صورت نگرفته باشد . این مقالات در دو دسته ی کنفرانس داخلی(ملی) و خارجی(بین المللی) تقسیم.

x