مرور سیستماتیك

درباره مرور سیستماتیک

مطلب فوق درباره مرور سیستماتیک (Systematic Review) می باشد که از تعریف تا تاریخچه مرور سیستماتیک را مورد بررسی قرار داده است. مرور سیستماتیک (Systematic Review) چیست؟ دسته مهمی از مقالات علوم پزشکی که بسیار حائز اهمیت بوده و از اعتبار بالایی برخوردارند. هدف از نگارش این نوع مقالات، پاسخگویی به یک پرسش و یا.

x