مدارک امتیاز آور مصاحبه دکتری

مدارک مصاحبه دکتری

مقاله امروز در مورد مدارک مصاحبه دکتری می باشد که به بررسی موارد لازم مانند مدارک ضروری و مدارک امتیاز آور و همچنین نکاتی که بایستی رعایت شود می پردازیم. مدارک مصاحبه دکتری شامل دو دسته می‌باشند: مدارکی که ارائه آن‌ها جهت حضور در مصاحبه دکتری الزامی است. مدارکی که ارائه آن‌ها گرچه الزامی نیست،.

x