رتبه بندی دانشگاه ها

۲۰ دانشگاه مشهور دنیا در رتبه بندی تایمز

رتبه‌بندی شهرت جهانی آموزش عالی تایمز در سال ۲۰۲۲ بر اساس بزرگ‌ترین نظرسنجی و دعوت‌نامه از دانشگاهیان ارشد منتشر می‌شود. در واقع از دانش پژوهان خواسته می‌شود که بیش از ۱۵ دانشگاه که معتقدند بهترین دانشگاه برای تحقیق و تدریس در رشته خود هستند را نام ببرند. رتبه بندی سال ۲۰۲۲ بر اساس نظرسنجی انجام.

x