راهنمای صفحه بندی پایان نامه

راهنمای تنظیم و صفحه آرایی مقاله

جهت تنظیم و صفحه آرایی مقاله باید نکاتی را بدانیم، ما در این مطلب تمامی مواردی که شما نیاز دارید بار صفحه آرایی استاندارد مقاله را گردآوری کرده ایم. صفحه آرایی مقاله –  مقاله با حاشیه 2 سانتی‎متر از طرفین کاغذ با فاصله خطوط Single و اندازه قلم 14 با استفاده از نرم‏ افزار Word.

x