دکتری و پسادکتری

قالب حمایتی رساله دکتری

قالب حمایتی رساله دکتری – انواع + توضیحات

در این مقاله توضیحات کامل درباره قالب حمایتی رساله دکتری برای شما آورده شده است. مقدمه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF ) در راستای حمایت از محققان جوان، از پیشنهادیه پژوهشی آنان در قالب رساله دکتری حمایت می‌کند. دانشجویان دکتری با ارائه پیشنهادیه در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی کشور و صندوق در.

x