تعداد کلمات مقاله پژوهشی

روش هایی برای کاهش تعداد کلمات مقاله پژوهشی

در این مطلب چند راهکار برای نگارش مقاله ای مختصر و مفید را معرفی میکنیم که میتواند در طی فرآیند نگارش و حین ارسال به مجله مفید واقع شود. در وهله ی اول میبایست به مقدار و میزان مطالب نگارش شده در هر قسمت از مقاله دقت کنید و اضافه بر سازمان اقدام به نگارش.

x