ترجمه ارزان

ترجمه ارزان دانشجویی

ترجمه تخصصی مقاله و پایان نامه ترجمه ی تخصصی مقاله، کتاب، پایان نامه، چکیده و …. بیشترین حجم سفارشات را در موسسه علمی تحقیقاتی تزایران دارد به همین سبب کارشناسان موسسه براین آمدند که در قالب دو پکیج مختلف که شامل ترجمه ی عادی دانشجویی و ترجمه ی تخصصی هست کلیه ی متون ی مدنظر.

x