تحصیل در کشور آمریکا

دکترا در آمریکا

تحصیل در کشور آمریکا در تمامی مقاطع از جمله دکترا در آمریکا آرزوی بسیاری از دانشجویان در سرتاسر دنیا و حتی کشورهای اروپایی است. از زمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا باور غلطی در ذهن عموم نقش بست و آن هم اینکه آمریکا حتی ویزای تحصیلی هم برای ایرانیان صادر نمیکند. در صورتی که.

x