تحصيلات تكميلي

شرايط و نحوه دريافت گواهينامه موقت فراغت از تحصيل

شرايط و نحوه دريافت گواهينامه موقت فراغت از تحصيل (ویژه دانشجویان) را در این مطلب بررسی کرده ایم. 1-دانش آموخته میبایست مراحل تسويه حساب داخلي را انجام داده باشد. این مراحل شامل: امور مالي جهت دانشجويان نوبت دوم، جمعداري اموال، كتابخانه، اتوماسيون تغذيه، واحد رایانه پژوهشکده، امور دانشجويي و مديريت تحصيلات تكميلي (به همراه كارت.

x