انواع رفرنس در پایان نامه

روش های رفرنس دهی

در این مطلب می خواهیم انواع روش های رفرنس دهی در مقالات و پایان نامه را از روش APA , MLA , AMA ,Chicago و انواع ارجاع دهی ها به همراه مثال و نمونه با یکدیگر بررسی کنیم. انواع روش های رفرنس دهی ۱-رفرنس دهی روش (APA) روش رفرنس نویسی American psychological association توسط انجمن.

x