اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری (خود اتکایی)

اخذ اقامت از طریق خود اتکایی( سرمایه گذاری) یکی از روش های مهاجرت می باشد که در ادامه کشورهایی که برای اقامت سرمایه گذاری مناسب هستند را با هم بررسی خواهیم کرد. کشورهای مناسب برای اقامت از طریق سرمایه گذاری در کنار وجود روش های مختلف برای مهاجرت، کشورهایی هستند که تنها با اثبات برخورداری.

x