آموزش فهرست نویسی

فهرست نویسی پایان نامه

یکی از کارهایی که افراد اهمیت آن را در فرآیند پایان نامه نویسی نادیده می‌گیرند، فهرست نویسی پایان نامه است. فهرست نقش مهمی در پایان نامه‌ی شما دارد و نباید اهمیت آن را دست کم بگیرید. فرآیند فهرست نویسی هم، شیوه و روش درست خود را دارد و شما اگر می‌خواهید در فرآیند پایان نامه.

x