آزمون استخدامی

آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی به منظـور تأمین بخشی از نیروی انسانی مـورد نیاز خود در مراکز تابعـه در سراسر کشور، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت بـه همکاری می نماید. ثبت نام در این آزمون منحصرا بـه صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع رسانی.

x