۲۰ دانشگاه مشهور دنیا در رتبه بندی تایمز

۲۰ دانشگاه مشهور دنیا در رتبه بندی تایمز

رتبه‌بندی شهرت جهانی آموزش عالی تایمز در سال ۲۰۲۲ بر اساس بزرگ‌ترین نظرسنجی و دعوت‌نامه از دانشگاهیان ارشد منتشر می‌شود.

در واقع از دانش پژوهان خواسته می‌شود که بیش از ۱۵ دانشگاه که معتقدند بهترین دانشگاه برای تحقیق و تدریس در رشته خود هستند را نام ببرند. رتبه بندی سال ۲۰۲۲ بر اساس نظرسنجی انجام شده بین نوامبر ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ است که در مجموع ۲۹۶۰۶ پاسخ از ۱۵۹ کشور دریافت کرده است.

x