برگزاری مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در ۱۹ شهریور

برگزاری مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در ۱۹ شهریور

چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در حیطه های استدلال بالینی، آموزش پزشکی، تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم و مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت، برگزار می شود. در دوره چهاردهم موضوع حیطه استدلال بالینی: دروس اصلی پزشکی( داخلی، کودکان، زنان و جراحی)، حیطه آموزش پزشکی: کلیات آموزش پزشکی، حیطه تفکر علمی در علوم پایه: ابعاد سلولی مولکولی سلامت روان، حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم: مدیریت منابع در کسب و کارهای دانش بنیان، حیطه مدیریت نظام سلامت: تعارض منافع در نظام سلامت کشور و حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت: تحلیل و نقد پژوهش های زیست پزشکی از منظر علوم انسانی سلامت است.

کلیه آزمون های مرحله دوم گروهی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام خواهد شد.

کلیه آزمون های انفرادی در نوبت صبح راس ساعت ۹ صبح و در نوبت عصر راس ساعت ۱۵ آغاز خواهند شد.

جدول برگزاری آزمون های انفرادی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

موضوع ساعت محل آزمون
آزمون انفرادی حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم (نوبت صبح) ۹ – ۱۱:۳۰ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
آزمون انفرادی حیطه مدیریت نظام سلامت (نوبت صبح) ۹ – ۱۱:۳۰ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
آزمون انفرادی حیطه تفکر علمی در علوم پایه (نوبت صبح) ۹ – ۱۳ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
آزمون انفرادی حیطه استدلال بالینی (نوبت صبح) ۹ – ۱۳ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
آزمون انفرادی حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت (نوبت صبح) ۹ – ۱۱:۳۰ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
آزمون انفرادی حیطه آموزش پزشکی (نوبت صبح) ۹ – ۱۲:۳۰ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
آزمون انفرادی حیطه استدلال بالینی (نوبت بعدازظهر) ۱۵ – ۱۷:۴۰ مرکز آزمون الکترونیک مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
آزمون انفرادی حیطه تفکر علمی در علوم پایه (نوبت بعدازظهر) ۱۵ – ۱۸:۳۰ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران
آزمون انفرادی حیطه مدیریت نظام سلامت (نوبت بعدازظهر) ۱۵ – ۱۶:۳۰ مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران

طبق قوانین برگزاری آزمون ها، دانشجویان باید نیم ساعت قبل از شروع هر آزمون در حوزه جهت احراز هویت حضور داشته باشند و پس از شروع آزمون به هیچ عنوان اجازه ورود به محل آزمون را نخواهند داشت و از ادامه رقابت در المپیاد حذف می شوند. همراه داشتن پرینت کارت ورود به آزمون الزامی است.

x