لیست کنفرانس ها و همایش های علمی شهریور ماه 1401

لیست کنفرانس ها و همایش های علمی شهریور ماه 1401

کنفرانس حوزه های تحت پوشش تاریخ برگزاری تارخ پذیرش مقاله تاریخ ثبت نام

پنجمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار

https://civilica.com/l/99189/

معماری و شهرسازیجغرافیا، برنامه ریزی و توسعهمحیط زیست (عمومی) 1 شهریور 1401 31/05/1401  

سومین همایش ملی ایران شناسی استان ها «تاریخ، فرهنگ و هنر استان همدان»

https://civilica.com/l/93282/

تاریخباستان شناسی 1 شهریور 1401 15/05/1401  

نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان

https://civilica.com/l/96592/

آموزش 1 شهریور 1401 15/04/1401  

اولین سمینار جبرهای منطقی

https://civilica.com/l/98201/

ریاضیات 2شهریور 1401 تا 3 شهریور 1401 15/05/1401 25/05/1401

اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سازمانی

https://civilica.com/l/86869/

ورزش و تربیت بدنی 2 شهریور 1401 25/05/1401 25/03/1401

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

https://civilica.com/l/93189/

مهندسی برق و الکترونیک 2 شهریور 1401 تا 3 شهریور 1401 15/05/1401 24/05/1401

همایش بین المللی یافته های نوین در علوم انسانی

https://civilica.com/l/99174/

هنر و علوم انسانی 6 شهریور 1401 30/05/1401 30/05/1401

نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران

https://civilica.com/l/92000/

هنر و علوم انسانیمدیریت (عمومی) 6 شهریور 1401 25/12/1400  

ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران

https://civilica.com/l/94687/

شیمی 6 شهریور 1401 تا 7 شهریور 1401 30/04/1401 15/05/1401

نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران

https://civilica.com/l/91999/

معماری و شهرسازیجغرافیا، برنامه ریزی و توسعه 7 شهریور 1401 25/12/1400  

سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

https://civilica.com/l/96835/

  8 شهریور 1401 تا 9 شهریور 1401 15/05/1401 02/06/1401

پنجمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

https://civilica.com/l/97267/

ورزش و تربیت بدنی 8 شهریور 1401 25/05/1401  

بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

https://civilica.com/l/95988/

میکروبشناسی 8 شهریور 1401 تا 10 شهریور 1401 31/04/1401 08/06/1401

کنفرانس و نمایشگاه تخصصی ترانسفورماتور

https://civilica.com/l/11066/

مهندسی و فناوری  9 شهریور 1401 تا 10 شهریور 1401 20/04/1401  

بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

https://civilica.com/l/97127/

زیست شناسی عمومی 9 شهریور 1401 تا 11 شهریور 1401 07/04/1401  

اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند

https://civilica.com/l/95333/

هوش مصنوعی 9 شهریور 1401 تا 10 شهریور 1401 31/03/1401 01/06/1401

اولین همایش بین المللی فعالیت های داوطلبانه”فرصتی برای پویا سازی و توسعه خدمات در کتابخانه ها، موزه ها، مراکز آرشیوی”

https://civilica.com/l/85634/

کتابداری و اطلاع رسانی 9  شهریور 1401 تا 10 شهریور 1401 01/04/1401  

دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران

https://civilica.com/l/86321/

حقوقهنر و علوم انسانی 10 شهریور 1401 09/06/1401  

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران

https://civilica.com/l/92594/

روانشناسیروانشناسی تربیتی 10 شهریور 1401 09/06/1401  

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا

https://civilica.com/l/92422/

مهندسی و فناوریمهندسی عمران (عمومیمعماری و شهرسازی) 15 شهریور 1401 03/06/1401 10/06/1401

چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

https://civilica.com/l/98191/

علوم کشاورزی 15 شهریور 1401 31/04/1401  

اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت

https://civilica.com/l/95341/

علوم اسلامی 15 شهریور 1401 31/05/1401 15/05/1401

همایش ملی جنگ بیولوژیک: ماهیت, ابعاد, پیامدها و راهکارها

https://civilica.com/l/81228/

استراتژی و مدیریت استراتژیک 16 شهریور 1401 30/05/1401  

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

https://civilica.com/l/95389/

مهندسی صنایع 16 شهریور 1401 تا 17 شهریور 1401 18/04/1401 25/05/1401

دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

https://civilica.com/l/94327/

مهندسی و فناوریعلوم کامپیوتر 16 شهریور 1401 31/05/1401  

دومین همایش ملی دستاوردردهای نوین در آموزش، ادبیات، و مترجمی زبان انگلیسی

https://civilica.com/l/95566/

 آموزشادبیاتزبان و زبان شناسی 16 شهریور 1401 07/05/1401 20/05/1401

بیست و سومین کنگره بین المللی هیبریدی پزشکی تولید مثل و هجدهمین کنگره هیبریدی فناوری سلولهای بنیادی رویان

https://civilica.com/l/93794/

علوم سلامت (پزشکی) 16 شهریور 1401 تا 18 شهریور 1401 اطلاع رسانی

دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار

https://civilica.com/l/97493/

مهندسی عمران (عمومی) 17 شهریور 1401 02/06/1401 07/06/1401

دوازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

https://civilica.com/l/95850/

مدیریت (عمومی)هنر و علوم انسانی 17 شهریور 1401   15/06/1401

سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

https://civilica.com/l/95844/

مدیریت توریسم و گردشگری 17 شهریور 1401 12/06/1401  

دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

https://civilica.com/l/95845/

مدیریت (عمومی)هنر و علوم انسانی 17 شهریور 1401   15/06/1401

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

https://civilica.com/l/98127/

علوم آزمایشگاهی بالینی 19 شهریور 1401 تا 20 شهریور 1401 10/06/1401 10/06/1401

اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری

https://civilica.com/l/94295/

 مهندسی و فناوری 19 شهریور 1401 12/06/1401 12/06/1401

نهمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

https://civilica.com/l/92011/

زیست شناسی عمومی 20 شهریور 1401 31/03/1401 اطلاع رسانی

دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

https://civilica.com/l/95591/

محیط زیست (عمومی)بهداشت محیطعلوم کشاورزیاقتصاد کشاورزی منابع طبیعی 21 شهریور 1401 تا 22 شهریور 1401 10/06/1401 18/06/1401

هفتمین همایش ملی و پنجمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

https://civilica.com/l/97263/

محیط زیست (عمومی)اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی 21 شهریور 1401 11/06/1401 اطلاع رسانی

چهارمین کنگره ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی

https://civilica.com/l/96160/

روانشناسیعلوم اسلامی 22 شهریور 1401 20/03/1401 اطلاع رسانی

ششمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

https://civilica.com/l/95574/

حسابداریمدیریت (عمومی) 23 شهریور 1401 21/06/1401 21/06/1401

ششمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

https://civilica.com/l/95573/

مدیریت (عمومی)حسابداریاقتصاد و دارائی 23 شهریور 1401 21/06/1401 21/06/1401

هفتمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

https://civilica.com/l/95572/

هنر و علوم انسانی 23 شهریور 1401 21/06/1401 21/06/1401

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه

https://civilica.com/l/93868/

روانشناسیروانشناسی تربیتیعلوم اجتماعی 24 شهریور 1401 20/05/1401 24/05/1401

پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

https://civilica.com/l/92012/

مهندسی برق و الکترونیکعلوم کامپیوترمهندسی مکانیکمهندسی و فناوری 24 شهریور 1401 31/03/1401 اطلاع رسانی

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران

https://civilica.com/l/98197/

معماری و شهرسازیمهندسی عمران (عمومی) 24 شهریور 1401 02/05/1401 اطلاع رسانی

هفدهمین کنفرانس علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

https://civilica.com/l/99009/

علوم کامپیوتر 25 شهریور 1401 25/06/1401 اطلاع رسانی

ششمین کنگره سالانه توسعه زیر ساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

https://civilica.com/l/94702/

 معماری و شهرسازیمهندسی عمران (عمومی) 26 شهریور 1401 10/06/1401 19/06/1401

نهمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران

https://civilica.com/l/98203/

مهندسی برق و الکترونیکعلوم کامپیوتر 27 شهریور 1401 تا 28 شهریور 1401 اطلاع رسانی

هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی

https://civilica.com/l/98206/

مهندسی عمران (عمومی)معماری و شهرسازی 27 شهریور 1401 تا 28 شهریور 1401 اطلاع رسانی

نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

https://civilica.com/l/98205/

مدیریت (عمومی)مهندسی صنایع 27 شهریور 1401 تا 28 شهریور 1401 اطلاع رسانی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

https://civilica.com/l/96379/

حسابداریمدیریت (عمومی)اقتصاد و دارائیهنر و علوم انسانی 27 شهریور 1401 27/03/1401 31/03/1401

همایش ملی گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری

https://civilica.com/l/93183/

حقوق 27 شهریور 1401 تا 28 شهریور 1401 31/03/1401 اطلاع رسانی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم پزشکی و بهداشت با رویکرد ارتقای سلامت

https://civilica.com/l/99472/

علوم سلامت (پزشکی), سلامتسیاست گذاری سلامت 28 شهریور 1401 23/06/1401 25/06/1401

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی

https://civilica.com/l/99436/

هنر و علوم انسانیحقوقروانشناسی 28 شهریور 1401 23/06/1401 25/06/1401

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه

https://civilica.com/l/99434/

       

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی

https://civilica.com/l/99405/

اقتصاد و دارائیمدیریت (عمومی)علوم اجتماعی 28 شهریور 1401 23/06/1401 25/06/1401

نهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

https://civilica.com/l/98204/

مهندسی عمران (عمومی)معماری و شهرسازیمدیریت (عمومی) 28 شهریور 1401 تا 29 شهریور 1401 30/05/1401  

پنجمین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار

https://civilica.com/l/97265/

معماری و شهرسازیمحیط زیست (عمومی) 28 شهریور 1401 20/06/1401  

پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

https://civilica.com/l/92621/

مدیریت (عمومی), اقتصاد و دارائیحسابداری 29 شهریور 1401 24/06/1401 23/06/1401

هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

https://civilica.com/l/92421/

 مهندسی عمران (عمومی)معماری و شهرسازی 29 شهریور 1401 تا 31 شهریور 1401 15/06/1401 21/06/1401

اولین همایش ارتقای پایدار فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد از منظر علوم انسانی و اسلامی

https://civilica.com/l/95841/

علوم اسلامی 29  شهریور 1401 تا 30 شهریور 1401 29/05/1401  

هفدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیتی

https://civilica.com/l/99013/

روانشناسیعلوم اجتماعی 29  شهریور 1401 23/06/1401  

پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

https://civilica.com/l/99194/

جغرافیا، برنامه ریزی و توسعهعلوم محیط زیست 30 شهریور 1401 28/06/1401  

هفدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

https://civilica.com/l/99193/

معماری و شهرسازیمحیط زیست (عمومی), مهندسی عمران (عمومی) 30 شهریور 1401 28/06/1401  

هفدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

https://civilica.com/l/99012/

مهندسی شیمی 30 شهریور 1401 24/06/1401  

سیزدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

https://civilica.com/l/99195/

اقتصاد و دارائیمدیریت (عمومی), حسابداری 30 شهریور 1401 28/06/1401  

دهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

https://civilica.com/l/99192/

حقوقهنر و علوم انسانیعلوم اجتماعیروانشناسی 30 شهریور 1401 28/06/1401  

دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی

https://civilica.com/l/99191/

مهندسی برق و الکترونیکعلوم کامپیوتر 30 شهریور 1401 28/06/1401  

پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

https://civilica.com/l/98233/

 مهندسی برق و الکترونیکعلوم کامپیوتر 30 شهریور 1401 03/06/1401 08/06/1401

پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
https://civilica.com/l/95405/

حقوقمطالعات مذهبی (الهیات) 30 شهریور 1401 10/06/1401 15/06/1401

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

https://civilica.com/l/95823/

مدیریت (عمومی), حسابداری 30 شهریور 1401 10/06/1401 15/06/1401

دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

https://civilica.com/l/94691/

روانشناسیروانشناسی تربیتی 30 شهریور 1401 10/06/1401 15/06/1401

هشتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

https://civilica.com/l/95337/

ادبیاتتاریخ 30 شهریور 1401 10/06/1401 15/06/1401

هشتمین کنگره ملی در شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فن آوریهای بومی ایران

https://civilica.com/l/98207/

 شیمیمهندسی شیمی (عمومی) 30 شهریور 1401 تا 31 شهریور 1401 اطلاع رسانی  

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا

https://civilica.com/l/98202/

مهندسی مکانیکعلوم هوافضا 30 شهریور 1401 اطلاع رسانی  

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی

https://civilica.com/l/94310/

مهندسی مواد 30 شهریور 1401    

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت و بازار سازهای نوین

https://civilica.com/l/77141/

تشکیلات صنعتی 30 شهریور 1401    

کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق، و انرژی های پاک

https://civilica.com/l/94701/

مهندسی برق و الکترونیکانرژی (عمومی) 30 شهریور 1401 15/06/1401 20/06/1401

دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد

https://civilica.com/l/94178/

مدیریت (عمومی) اقتصاد و دارائی 31 شهریور 1401 25/06/1401 24/06/1401

پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

https://civilica.com/l/98126/

علوم کشاورزیمحیط زیست (عمومی) 31 شهریور 1401 20/06/1401  

سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

https://civilica.com/l/92154/

مهندسی صنایعمدیریت (عمومی), حسابداری 31 شهریور 1401 27/05/1401 31/05/1401

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

https://civilica.com/l/98975/

اقتصاد و دارائیحسابداری 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

ششمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

https://civilica.com/l/98969/

ورزش و تربیت بدنی 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

ششمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

https://civilica.com/l/98972/

مهندسی و فناوری 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در حقوق و علوم قضایی

https://civilica.com/l/98974/

حقوق 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

https://civilica.com/l/98973/

علوم کشاورزیاقتصاد کشاورزی منابع طبیعیمحیط زیست (عمومی) 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

دهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت

https://civilica.com/l/98971/

شیمی (عمومی),  مهندسی شیمی 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

https://civilica.com/l/98970/

روانشناسیروانشناسی تربیتی 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

هفتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

https://civilica.com/l/98968/

مهندسی برق و الکترونیکعلوم کامپیوترمهندسی مکانیک 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

https://civilica.com/l/98967/

زبان و زبان شناسیادبیات 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و پژوهش های اسلامی

https://civilica.com/l/98965/

هنر و علوم انسانیعلوم اسلامی 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

https://civilica.com/l/98966/

مهندسی عمران (عمومی)معماری و شهرسازی 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن

https://civilica.com/l/98964/

مهندسی مکانیکمهندسی معدن 31 شهریور 1401 30/05/1401 20/06/1401

کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری

https://civilica.com/l/94694/

مهندسی و فناوریشیمیشیمی فیزیک 31 شهریور 1401 16/06/1401 20/06/1401

اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

https://civilica.com/l/93867/

مهندسی صنایعمدیریت (عمومی), حسابداریاقتصاد و دارائی 31 شهریور 1401 27/05/1401 31/05/1401

اولین کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل داده های آماری

https://civilica.com/l/75891/

آمار و احتمالاتهنر و علوم انسانی 31 شهریور 1401 22/05/1401 25/05/1401

هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران

https://civilica.com/l/94341/

مدیریت (عمومی)حسابداری 31 شهریور 1401 25/06/1401  

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم

https://civilica.com/l/94340/

حسابداریمدیریت (عمومی)هنر و علوم انسانی 31 شهریور 1401 25/06/1401  

پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

https://civilica.com/l/94339/

علوم کشاورزیعلوم تغذیه 31 شهریور 1401 25/06/1401  

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

https://civilica.com/l/94329/

علوم اسلامی 31 شهریور 1401 25/06/1401  

هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام

https://civilica.com/l/94328/

مهندسی برق و الکترونیکمهندسی مکانیکعلوم کامپیوتر 31 شهریور 1401 25/06/1401  

دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد

https://civilica.com/l/94269/

مدیریت (عمومی)اقتصاد و دارائی 31 شهریور 1401 22/05/1401 24/05/1401

سومین کنفرانس ملی مطالعات آسیب شناسی روانی و روش های نوین درمان

https://civilica.com/l/94693/

روانشناسیسلامت، آموزش و رفاه 31 شهریور 1401 16/06/1401 20/06/1401

دومین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی

https://civilica.com/l/83654/

روانشناسی 31 شهریور 1401 30/06/1401  
x