انتخاب رشته بدون آزمون مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد

انتخاب رشته بدون آزمون مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد

ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون مقطع کاردانی پیوسته مهرماه دانشگاه آزاد از امروز چهارشنبه ۵ مرداد آغاز شد و تا روز پنجشنبه ۲۷مرداد ادامه دارد.

ثبت‌نام در این دوره فقط به صورت اینترنتی انجـام می‌شود. متقاضیان ثبت‌نـام در ایـن دوره مـی‌تواننـد بـا مراجعه به سامانه ثبت‌نام اینترنتی مرکز سنجش، پـذیرش و فــارغ‌ التحصــیلی دانشــگاه آزاد اســلامی بــه آدرس org.azmoon.www از شرایط و ضوابط ثبت‌نـام آگـاه شوند. دفترچه راهنمـاي دوره مربوطـه بـر روي پایگـاه اینترنتی قابل مشاهده بوده و داوطلبان در صورت تمایـل میتوانند اطلاعات دفترچه را دانلود نمـوده و بـه صورت line off مطالعه نمایند.

در این روش معدل کل داوطلبان واجد شرایط مـلاك و مبناي پذیرش قرار میگیرد و اسامی پذیرفته‌شـدگان در یـک مرحله و به طور یکجا اعلام می‌گردد. هر داوطلـب براسـاس معدل کل دیپلم به اولین کد رشته/محل انتخـابی کـه از نظـر علمی برتري دارد (در مقایسه با سایر داوطلبینی کـه شـرایط مشـابه وي را دارنـد) در صـورت وجـود ظرفیــت معرفــی می‌شوند.

تطابق رشته فارغ التحصیلی داوطلبان در دوره متوسـطه بـا رشـته انتخابی در دوره کاردانی پیوسـته، در محـل دانشـگاهی مربوطـه صورت خواهد پذیرفت لذا به داوطلبان اکیداً توصیه میگردد شـرط تطابق رشته را در انتخـاب خویش لحاظ دارند (رشته تربیـت بـدنی از ایـن شـرط مسـتثنی میباشد)

x