نحوه اصلاح ساختار مقاله

نحوه اصلاح ساختار مقاله

در این مطلب نحوه اصلاح ساختار مقاله را بررسی خواهیم کرد، بررسی مطلب نحوه اصلاح ساختار مقاله قبل از چاپ مقاله را از چکیده تا مواردی مثل جداول و گرافیک را تشریح می کند.

به طور کلی، ساختار مقاله به نوع مقاله بستگی دارد. ساختار یک مقاله گزارش موردی با یک مقاله تحقیقاتی متفاوت خواهد بود. بیشتر مقالات پژوهشی براساس فرمت IMRAD (مقدمه، روش ها، تحقیق و بحث) ساختار یافته اند.

اما قبل از آن، چکیده می آید. به طور معمول، چکیده ساختار و محتوای متن اصلی را در 100 الی 300 کلمه منعکس می کند. چکیده را به عنوان تبلیغ متن اصلی خود تصور کنید. در چکیده باید اصطلاحات غیرفنی آورده شود و باید اطلاعات کافی را برای جلب نظر خواننده فراهم کند.

اصلاح مقدمه مقاله

بخش مقدمه جایی است که محقق دلیل یا انگیزه انجام مطالعه را توضیح می دهد. معمولاً به صورت منفعلانه نوشته می شود. همه اطلاعات را در مورد موضوع تحقیق خود وارد نکنید فقط اطلاعات اندکی مربوط به آن را وارد کنید. جریان مطالب در این بخش باید زمینه، سوال تحقیق و راه حل های تلاش شده باشد. تلاش مقالات قبلی برای حل سوال تحقیق را ذکر کنید. بیان کنید که از طریق چه روشی موفق شدید و از چه راهی شکست خوردید. سرانجام  این بخش را با بیان مختصر و در عین حال محکم درباره چگونگی هدف خود برای پاسخ دادن به سوال تحقیق به پایان برسانید.

اگر فکر می کنید با توجه به ساختار و محتوای این بخش به کمک نیاز دارید، به دنبال خدمات ویرایش باشید که در آن ویراستار از نظر جریان و سازماندهی متن شما را راهنمایی کند.

نحوه اصلاح ساختار مقاله

بخش بعدی روش ها است. این بخش که مواد و روش ها نیز نامیده می شود، شامل هدف نویسندگان برای پرداختن به سوال تحقیق است. همیشه به صورت گذشته نوشته می شود. وضوح و جزئیات در اینجا مهم است زیرا روش کار شما به سایر محققان در این زمینه کمک می کند تا تحقیقات شما را بهتر درک کنند.

اصلاح نتایج مقاله

بخش نتایج جایی است که شما نتایج آزمایش / تحقیق خود را ارائه می دهید. این بخش می تواند کاملاً به صورت متن ارائه شود یا شامل تصاویر نیز باشد. اکثر مقالات علمی پژوهشی شامل جداول، شکل ها و گرافیک ها به عنوان بخشی از بخش نتایج است. به عنوان یک قاعده، داده های سنگین باید به صورت جدول ارائه شوند. علاوه بر این، داده ها یا باید به صورت متن یا به صورت جداول ارائه شوند نه هر دو.

پس شما مقاله را با ارائه زمینه ای برای انتخاب مسئله تحقیق آغاز می کنید. بعد از آن، نحوه انجام تحقیق را توضیح می دهید. بخش بعدی نتایج آزمایش / تحقیق شما را ارائه می دهد. اکنون ، شما باید نتایج خود را تفسیر کرده و به آنها معنا دهید.

بخش بحث جایی است که شما نتایج خود را معنادار می کنید، آنها را با مقالات منتشر شده مقایسه می کنید و نتیجه گیری خود را درباره تحقیقات انجام شده بیان می کنید. جنبه بسیار مهم این بخش محدودیت ها است. ذکر محل مطالعه همراه با ذکر چگونگی مطالعه سوال تحقیق ضروری است. نتیجه گیری از مطالعه شما هم می تواند بخشی از بحث باشد و هم به صورت بخشی مختصر و جداگانه قرار بگیرد.

ساختار مقاله شما باید واضح و منطقی باشد. جریان متن باید متوالی و پیوسته باشد.

چنانچه تمایل دارید ویراستاری حرفه ای مقاله شما را از این نظر بررسی کند تیم تخصصی موسسه تزایران میتواند شما را در این مسیر یاری کند .

x