درباره شاخص SJR

درباره شاخص SJR

در مطلب امروز درباره شاخص SJR  یا شاخص SCImago Journal Rank را مورد بررسی قرار میدهیم و نکات شاخص SJR را بیان می کنیم.

درباره شاخص SJR

درباره شاخص SJRاین شاخص میزان اعتبار ژورنال‌های الزیویر را در گذار زمانی سه ساله بررسی می کند. تفاوت این شاخص با شاخص  JCR  آن است که تنها ارجاعات انجام‌گرفته به یک ژورنال را در یک بازه زمانی مشخص لحاظ نمی‌کند و اعتبار مجلاتی را که به آن استناد کرده‌اند نیز درنظر گرفته‌ می‌شود. به همین دلیل این شاخصه را می‌توان میانگین وزنی ارجاعات انجام گرفته به مقالات یک ژورنال دانست.

شاخص H index

H index: شاخص H ابزاری برای تشخیص پژوهشگران موفق و اثرگذار یک حوزه علمی از کسانی است که صرفا مقالات زیاد چاپ کرده‌اند، بی‌آنکه توانسته باشند مقالات خود را پایه و اساس تحقیقات بعدی دانشمندان کنند.
به زبان ساده اگر بخواهیم اچ ایندکس را توصیف کنیم، وقتی گفته می‌شود اچ ایندکس یک محقق به مقدار H است یعنی حداقل H مقاله چاپ شده دارد که H بار توسط پژوهش‌های اصیل محققان دیگر مورد استناد قرار گرفته است.
به طور مثال وقتی می‌گویند اثرگذاری علمی یک ژورنال بر اساس اچ ایندکس عدد 5 است، یعنی حداقل 5 مقاله در آن چاپ شده که هر کدام 5 بار توسط محققان و مقالات مجلات دیگر مورد استناد قرار گرفته است.

سایر شاخص‌ های رتبه‌ بندی سایمگو

Total Docs (Current year) تعداد کل مقالات چاپ‌شده در طی یک سال در یک ژورنال را نشان می‌دهد.

 Total Docs (3 years) تعداد کل مقالات چاپ‌شده در طی سه سال گذشته در یک ژورنال را نشان می‌دهد.

 Total References (Current year) تعداد کل منابعی که در طی یک سال در مقالات چاپ‌شده در آن ژورنال به آن‌ها استناد شده نشان می‌دهد.

 Total Cites (3 years) تعداد کل ارجاعات انجام گرفته به مقالات یک ژورنال را در بازه زمانی 3 ساله نشان می‌دهد.

 Citable Docs (3 years) تعداد کل مقالاتی که در بازه زمانی 3 ساله در یک ژورنال چاپ‌شده‌ را نشان می‌دهد.

 Cites/Docs (2 years) نرخ تعداد استنادات صورت گرفته به مقالات چاپ شده در یک ژورنال را نشان می‌دهد.

 Ref/Docs (Current year) نرخ تعداد رفرنس های استناد شده در هر مقاله به تعداد مقالات چاپ شده در یک ژورنال را نشان می‌دهد.

x