شرايط و نحوه دريافت گواهينامه موقت فراغت از تحصيل

شرايط و نحوه دريافت گواهينامه موقت فراغت از تحصيل

شرايط و نحوه دريافت گواهينامه موقت فراغت از تحصيل (ویژه دانشجویان) را در این مطلب بررسی کرده ایم.

1-دانش آموخته میبایست مراحل تسويه حساب داخلي را انجام داده باشد. این مراحل شامل: امور مالي جهت دانشجويان نوبت دوم، جمعداري اموال، كتابخانه، اتوماسيون تغذيه، واحد رایانه پژوهشکده، امور دانشجويي و مديريت تحصيلات تكميلي (به همراه كارت دانشجويي و نامه اطلاع رساني)

تبصره: در تسويه حساب با امور دانشجويي، حتماً بايد تاريخ آخرين قسط بدهي صندوق‌‌هاي رفاه دانشجويان كه براساس دفترچه اقساط مي‌باشد ثبت سيستم گردد.

2-برادران از نظر نظام وظيفه منعي نداشته باشند و داراي يكي از شرايط زير باشند:

الف: كارت پايان خدمت يا معافيت دائم داشته باشند.

ب: برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت داشته باشند.مراحل دریافت گواهینامه فراغت از تحصیل

ج: چنانچه در مقطع بالاتر مشغول به تحصيل باشند، گواهي اشتغال به تحصيل معتبر با ذكر شماره معافيت تحصيلي نياز مي‌باشد.

د: چنانچه در حال خدمت وظيفه عمومي هستند، نامه اشتغال به خدمت از واحد خدمتي خود جهت ارائه به دانشگاه دريافت نمايند.

تبصره : میبایست يكي از موارد ذكور در بند 2 را به همراه فرم درخواست پيوست به شماره دورنگار دانشگاه محصل تحصیل خود فاكس نمايید. (میتوانید اصل آن را در زمان دريافت گواهينامه ارائه دهید)

3-هزينه صدور گواهي طبق آیین نامه وزارت علوم  فقط پرداخت مبلغ ده هزار ريال (10000 ريال) مي‌باشد كه بابت الصاق تمبر دولتي به گواهينامه در روز تحويل اخذ مي‌شود.

4-دانش آموخته بايستي در زمان دريافت گواهينامه موقت فراغت از تحصيل يك قطعه عكس 4 ×3 سياه سفيد يا رنگي جديد خود را تحويل نمايد.

5-گواهينامه فوق ده روز كاري پس از تسويه حساب كامل و ثبت آخرين قسط صندوق‌هاي رفاه در سيستم، آماده و در پرونده تحصيلي بايگاني مي‌شود. متقاضي مي‌تواند از آن تاريخ به بعد جهت دريافت آن اقدام نمايد.

6- چنانچه قرار است شخص ديگري غير از دانش آموخته اقدام به دريافت گواهينامه موقت پايان تحصيلات نمايد بايد وكالت محضري از طرف وي در اين خصوص داشته باشد.

7-گواهي نامه های صادر شده دانشگاهی از سمت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری کشور ایران بوده و ارزش كاريابي، استخدامي و ادامه تحصيل در ايران و یا خارج از کشور را دارد و كاملا معتبر مي‌باشد.

مراحل عنوان شده جهت گواهينامه موقت فراغت از تحصيل برای دانشگاه های آزاد و دولتی می باشد.

x