راهنمای تنظیم و صفحه آرایی مقاله

راهنمای تنظیم و صفحه آرایی مقاله

جهت تنظیم و صفحه آرایی مقاله باید نکاتی را بدانیم، ما در این مطلب تمامی مواردی که شما نیاز دارید بار صفحه آرایی استاندارد مقاله را گردآوری کرده ایم.

صفحه آرایی مقاله

–  مقاله با حاشیه 2 سانتی‎متر از طرفین کاغذ با فاصله خطوط Single و اندازه قلم 14 با استفاده از نرم‏ افزار Word و رعایت آئین‎ نگارش فارسی و یا انگلیسی تایپ شود.
متن مقاله (به‌غیر از چکیده فارسی ، چکیده انگلیسی و فهرست منابع) حداکثر در 8 -15 صفحه 20 سطری تنظیم شود. بایستی تمام اجزای مقاله در یک فایل تایپ و ارسال شده باشد. لذا از ارسال بخش‎های مختلف مقاله تحت چندین فایل متعدد، خودداری نمایید.

-صفحه‏ عنوان به هر دو زبان فارسی و انگلیسی (با توجه به زبان مقاله ) ارسال گردد و در آن عنوان‎کامل مقاله ، نام‎نویسنده(گان)، درجه‎علمی‎ و سمت ‎دانشگاهی نویسنده(گان) نوشته شود. نویسنده ‎مسؤول ‎با علامت ستاره مشخص شده‎ و مشخصات وی شامل تخصص، درجه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، پست الکترونیکی، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر گردد.

تنظیم چکیده مقاله

چکیده مقاله بایستی بین 200 تا 250 کلمه بوده و به‎تفکیک حاوی قسمت‎های زمینه و هدف (Background & Objective)، روش بررسی (Methods)، یافته‎ها (Results)، نتیجه‎گیری (Conclusion) و کلیدواژه‎ها (Keywords) باشد. چکیده مقاله به زبان انگلیسی بایستی با چکیده مقاله به زبان فارسی منطبق باشد.

نحوه تنظیم متن مقاله

– متن مقاله: در مقدمه به اهمیت و ضرورت انجام مطالعه با توجه به مطالعات گذشته اشاره گردد. لازم است در روش بررسی نوع مطالعه، نمونه‌های مورد مطالعه، مکان انجام مطالعه، زمان انجام مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه‌ها، روش‌های آزمایشگاهی و روش‌های آماری به صورت کامل شرح داده شوند. به طوری که تکرار آن برای دیگر محققین نیز امکان‌پذیر باشد. در یافته‌های مطالعه، نتایج تمام متغیرهای مورد بررسی آورده شوند. در بحث به نتیجه اصلی مطالعه در یک پاراگراف اشاره شود و سپس با مطالعات دیگر مقایسه گردد و دلیل تفاوت، مشابهت و مکانیسم‌های احتمالی بیان شود. در نتیجه‌گیری یافته نهایی مطالعه آورده شود. در بخش تشکر و قدردانی از سازمان حمایت کننده مطالعه و افرادی که در انجام مطالعه مشارکت داشتند؛ قدردانی گردد. همچنین اگر مقاله حاصل پایان‌نامه است؛ بایستی شماره پایان نامه، مقطع تحصیلی، عنوان رشته تحصیلی، نام دانشکده و نام دانشگاه مربوطه بیان گردد. در صورتی که مقاله حاصل طرح تحقیقاتی است؛ شماره مصوب آن و سازمان تصویب‌کننده ذکر شود.

صفحه آرایی مقاله و پایان نامه

– تعداد جدول و نمودار بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهایی که به داده‎های آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده است؛ اجتناب نمایید. بایستی جداول دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‎افزار Word و با اعداد فارسی تایپ شده باشند. نمودارها نیز بایستی دارای عنوان و توضیحات کامل بوده و برای رسم آنها از نرم‎افزار Excel استفاده شده باشد.

– بایستی وضوح تصاویر ارسالی dpi 300 باشد و فایل آن جدا از متن مقاله با فرمت JPEG ارسال گردد.

– بایستی منابع با روش ذکر شده در مجله تنظیم و به ترتیب اشاره در متن مقاله، شماره‌گذاری شوند. توصیه می‌شود؛ از منابع قابل دسترس در وب سایت‌های معتبر و نمایه‌شده استفاده نمایید. منابع فارسی را به انگلیسی برگردان نموده و در انتهای آن عبارت [Persian] را اضافه نمایید. هنگام ارجاع به مقالاتی با زبان فارسی، از چکیده انگلیسی آن مقاله استفاده نمایید. توصیه می‌گردد؛ حتی‎المقدور از پایان‎نامه ، چکیده مقاله کنگره و کتب فارسی که در دسترس دیگر محققین نیست؛ استفاده نگردد و به جای کتاب ترجمه شده به فارسی، از اصل کتاب استفاده گردد. مثال‌هایی از شیوه صحیح منبع‌نویسی در زیر آمده است.

مقاله : نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده(گان) (تا 6نفر نوشته و سپس کلمه همکاران ذکر شود). عنوان مقاله. نام مجله. سال انتشار. دوره انتشار. شماره مجله. شماره صفحات.

مثال از مقاله به زبان انگلیسی :

Mamessier E, Broussais-Guillaumot F, Chetaille B, Bouabdallah R, Xerri L, Jaffe ES, et al. Nature and importance of follicular lymphoma precursors. Haematologica. 2014 May;99(5):802-10.

مثال از مقاله به زبان غیر انگلیسی :

Farshchian N, Farshchian N, Ashraf Falah A. [Diagnostic value of magnetic resonance imaging and bone scan to diagnose the vertebral metastases].

J Gorgan Uni Med Sci. 2014; 16(1): 66-70. [Article in Persian]

Oshima F. [Dysphagia with lateral medullary infarction (Wallenberg’s syndrome)]. Rinsho Shinkeigaku. 2011 Nov;51(11):1069-71. [Article in Japanese]

کتاب‎ : نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف(ها). عنوان کتاب.‌ نوبت چاپ. محل نشر. نام ناشر. سال انتشار. شماره صفحات.

Mahan LK, Raymond JL, Stump SE. Krause’s Food and the Nutrition Care Process. 13rd. Philadelphia: Saunders. 2011; pp: 945-9.

فصلی از کتاب : نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف(ها) بخش. عنوان بخش. نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف(ها) کتاب. عنوان کتاب.‌ نوبت چاپ.

محل نشر. نام ناشر. سال انتشار. شماره صفحات.

Czeisler CA, Winkelman JW, Richardson GS. Sleep disorders. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL,

Loscalzo J. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th. New York: McGraw-Hill. 2008; pp: 171-9

x