راهنمای دریافت بورسیه

راهنمای دریافت بورسیه

اگر قصد دریافت بورسیه را دارید، در ابتدا باید بدانید رقابت سختی در پیش دارید. بنابراین باید بهترین و تأثیرگذارترین رزومه را برای ارائه به دانشگاه آماده کنید تا بتوانید شانس خود را برای دریافت بورسیه افزایش دهید. یک رزومۀ مرتبط منظم که به وخوبی نوشته شده باشد میتواند در هنگام جستجو برای بورسیه بیشترین تأثیر را بگذارد .اکثر دانشگاهها برای اعطای بورسیۀ تحصیلی از متقاضیان انتظار دارند که بتوانند رزومۀ مناسبی ارائه دهند حتی اگر شما دارای سوابق درخشان تحصیلی یا کاری نیستید به هر حال میتوانید تمام اطالعات را صادقانه، دقیق، مرتبط، منظم در کنار هم قرار دهید یک رزومۀ قوی و بنویسید. رزومۀ شما باید تاریخچه ای از زندگی آکادمیکتان باشد که تواناییها، مهارتها، اهداف آینده، و تمام اطالعاتی که برای گرفتن بورسیه کمکتان میکند را در بر داشته باشد. یک رزومۀ مناسب برای دریافت بورسیه که به خوبی نوشته شده است باید دارای دالیل انتخاب موضوع تحقیق و مزایای آن، سوابق آکادمیک متقاضی، مقاالت، منتشرشدۀ متقاضی، تجارب پژوهش، تجربۀ تدریس، جوایز و افتخارات فرد باشد. در ادامه چند مرحله برای نوشتن یک رزومۀ حرفهای برای گرفتن بورسیه توضیح داده شده است. تمام اطالعات الزم را جمع آوری کنید: بهترین روش این است که ابتدا تمام اطالعات الزم را جمع آوری کنید و پس از آن شروع به نوشتن رزومه کنید . یک لیست از تمام مدارک تحصیلی، افتخارات جوایز خود )در و صورت وجود(دستاوردها، فعالیتهای فوق برنامه و اطالعاتی که فکر میکنید کمکتان کند تهیه کنید سپس با . نگاهی نقادانه رزومۀ خود را بررسی کنید و مواردی که ارزش ذکر کردن دارند را نگه دارید و بقیه را حذف نمایید. رزومۀ خود را به درستی سازماندهی کنید: پس از اتمام و جمع آوری اطالعات به دست آمده حاال وقت این است که رزومۀ خود را به شکلی حرفه ای و هدفمند سازماندهی کنید؛ به این ترتیب که باید روند ذکر کردن موارد به صورت نزولی باشد، یعنی موفقیتها و مدارک کسب شده را به گونه ای در رزومه قرار دهید که کارهای اخیرتان در ابتدای لیست باشد. اطالعاتی که باید در رزومه ذکر شوند: تمام اطالعات موردنیاز مانند نام کامل، شماره تلفن، آدرس پستی، ایمیل، تاریخ تولد، ملیت، مدارک تحصیلی، معدل مقاطع تحصیلی، زبان هایی که به آن تسلط دارید، مهارت ها کامپیوتری، فعالیت های فوق برنامه، سرگرمی ها )تنها آنهایی که مرتبط هستند( و یا تجربۀ کار و یا کارآموزی و غیره را ذکر کنید. ھمچنین میتوانید اهداف خود و تأثیری را که دریافت بورسیه میتواند در به حقیقت پیوستن آن داشته باشد را عنوان کنید . اگر به بیانی ساده فقط دنبال به دست آوردن بورسیه هستید تا رایگان تحصیل کنید بهتر است آن را عنوان نکنید .از صحبت دربارۀ مسائل شخصی اعم از وضعیت تأهل، وابستگیهای مذهبی، باور مواضع سیاسی و خود بپرهیزید. واضح و صادق باشید: نوشتن یک رزومۀ مزین به مهارتهای فوق العاده، ممکن است وسوسه انگیز باشد، ولی برای نوشتن رزومه ا ز مواردی استفاده نکنید که بعد نتوانید صدق آن را ثابت کنید .در هنگام نوشتن مهارتهایتان جانب صداقت را رعایت کنید، مهارتهایی که ندارید را ذکر نکنید و همچنین از خودتان زیاد تعریف نکنید. شما بورسیه را میخواهید، اما اغراق دربارۀ حقیقت یا بیان دستاوردهایی غیر مرتبط با اهدافتان کمکی به بهدست آوردن بورسیه نمیکند. بررسی نهایی قبل از ارسال: قبل از ارسال رزومۀ خود آن را بررسی و اطمینان حاصل کنید که تمام اطالعات مرتبط را ذکر کرده اید و رزومه تان بدون اشتباه است .اشتباههای کوچک تایپی یا گرامری تأثیر بدی میگذارند .از همه مهمتر از سپردن نگارش رزومۀ خود به دیگران خودداری کنید .حتی اگر خودتان در نوشتن عالی نیستید، به صورت آنالین به جستجوی رزومه های بورسیۀ تحصیلی بپردازید و از روی مثالها کپی کنید و در نهایت از شخصی کمک بخواهید که آن را چک کند. همچنین به خاطر داشته باشید رزومه جایی برای نشان دادن مهارتهای تصویریتان نیست! با تمرکز روی اهدافتان ظاهری حرفهای به آن بدهید و از سایز فونت مناسب استفاده کنید. سایتهای زیادی در اینترنت برای آموزش اصول رزومه نویسی راه اندازی شدها ند که میتوان به پرتالهای زیر اشاره کرد : resume-now.com livecareer.com resume.com resumegenius.com resumebuilder.org به دلیل آنکه بسیاری از پذیرش های تحصیلی در کشورهای اروپایی، مصاحبۀ مقدماتی قبل از اعالم نتایج پذیرش ندارند و تنها ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان و ارزشیابی پروندۀ ارسالی آنها مالک سنجش توانایی متقاضیان میباشد، همواره یک رزومۀ خوب میتواند به بهترین شکل ممکن، منعکس کنندۀ فوری قابلیتهای فردی و اجتماعی شما به مخاطبان باشد. شما تصور نداشته باشید که فردی که مؤظف است ساالنه صدها پروندۀ تحصیلی دانشجویان از سراسر جهان را بررسی و ارزشیابی کند و در همۀ زمینه های علمی هم تخصص ندارد، به ریز نمرات دورۀ کارشناسی یا کارشناسی ارشد شما در فالن رشته ها توجه کند و مقاالتی که احیاناً شما در زمینۀ تخصصی خود تألیف و منتشر reviewed-peer کردید را مانند یک داور ژورنال های مطالعه کند . نکتۀ 1 :اگر شما یک دورۀ تخصصی در زمینۀ روانشناسی بالینی را در فالن کشور گذرانده اید و تحقیقی صورت دادید، لزومی ندارد جزییات کامل این کار را در رزومه منعکس کنید. تنها ذکر نام و مکان و کشوری که دوره را گذرانده اید و ارائۀ عنوان دوره و مدت و نتیجۀ کسب شده کفایت میکند. هیچ وقت رزومۀ خود را با یک مقالۀ علمی یا انشاء دبیرستان اشتباه نگیرید. نکتۀ2 : رزومۀ موفق رزومه ای است که اگر در اختیار فردی که اصالً شما را نمیشناسد قرار گیرد، بتواند با زبان ساده و نثر شیوای رزومه، درک درست و واضحی از قابلیتهای فردی، علمی، و تجربی شما ظرف چند دقیقه کسب کند. بنابراین هیچ استاندارد و روش خاصی برای نوشتن و تولید رزومه وجود ندارد. تالش کنید رزومۀ انگلیسی خود را در نهایت، در اختیار یک متخصص زبان قرار داده تا از نظر جمله بندی ویرایش کند. نکتۀ 3 :رزومۀ خوب را از تعداد صفحات آن و نگارش ادبی آن تشخیص نمیدهند. رزومۀ خوب را رزومه ای میتوان تعریف کرد که بتواند منعکس کنندۀ حقیقتها و واقعیتهای علمی و فردی شما در 1تا 3صفحۀ A4 باشد و آینۀ تمام نمای ظرفیت های مختلف داوطلب برای دوره/رشته/شغل تقاضاشده به خالصه باشد. طور حتی االمکان رزومۀ خود را خود تهیه کرده و از پرداخت هزینه های گزاف به مؤسسات سودجو که در این حوزه بسیار هستند، خودداری کنید. نکتۀ4 :همواره استفاده از تجربۀ افرادی که موفق به اخذ بورسیه های عالی، پذیرشهای تحصیلی و استخدامهای شغلی در دانشگاهها و شرکتهای طراز اول دنیا شده اند، بهترین راهکار برای ارزشیابی و تصحیح رزومۀ شما هستند. همواره رزومۀ خود را به دانشجویان و اساتید مختلفی برای تصحیح و نظردهی ارائه کنید و به رزومه به عنوان ویترین قابلیتهای خود توجه ویژه ای داشته باشید. چون رزومه باید به زبان انگلیسی نوشته شود، استفاده از یک متخصص زبان انگلیسی یا مترجم رسمی برای بررسی نکات گرامی و ادبی رزومۀ شما خالی از لطف نیست. نکتۀ 5 :هیچگاه در نوشتن رزومه اغراق نکنید و بیش از آنچه که توانمندی دارید، ادعا نکنید. همواره برای هرکلمه یا جملهای که در رزومه بیان کرده اید، سند مستدلی به رزومۀ خود ضمیمه کنید تا در صورتی که خوانندۀ رزومه از شما رفرنس این ادعا را خواست، بتواند آن سند را مشاهده کند. مثالً ادعای تسلط بر تراشکاری با هدفCNC ، تسلط بر Photoshopنیست که شما بخواهید بدون ارائۀ سند و مدرک، آن را در رزومۀ خود بگنجانید.

x